18.11.2022

Zgłaszanie zmian dot. realizacji usług rozwojowych

Szanowni Państwo,

Przypominamy, iż w celu zagwarantowania skutecznego prowadzenia działań monitoringowych przez Operatora oraz zapobiegania nadużyciom w związku z korzystaniem przedsiębiorcy z usług objętych dofinansowaniem, wszelkie zmiany dotyczące realizacji usługi rozwojowej, w tym: Karta Usługi, Harmonogram Usługi, miejsce realizacji usługi itp. należy zgłaszać Operatorowi natychmiast po powzięciu informacji o zmianie pod rygorem niekwalifikowania całości UR i pokrycia całości kosztów usługi wyłącznie ze środków własnych Przedsiębiorstwa.

Informacja taka musi być przekazana Operatorowi przynajmniej 2 dni robocze wcześniej przed dokonaniem zmiany.

W uzasadnionych i wyjątkowych przypadkach, gdy z jakichkolwiek przyczyn poinformowanie we wskazanym terminie nie jest możliwe, informacja taka musi być przekazana bezzwłocznie – najpóźniej w ciągu 2h od zaistnienia zdarzenia (dotyczy to w szczególności odwołania zajęć w danym dniu z przyczyn niezależnych od organizatora lub z uwagi na absencję uczestników, zmiany godzin szkolenia, zmiany lokalizacji i formy prowadzenia zajęć).

Zmiana w Karcie Usługi BUR bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie Operatora (w terminie jak wyżej) może nie być zaakceptowana przez Operatora i skutkować konsekwencjami niekwalifikowaności całości lub części usługi rozwojowej.

 

Zespół ORKK

Ułatwienia dostępu